Forberedelses- og samtaleskema til GRUS

Forberedelses- og samtaleskemaet er tænkt som:

  • En hjælp til dig som forberedelse til samtalen
  • Styring af dialogen - som en slags dagsorden for mødet

Skemaet bruges primært som forberedelse til samtalen og behøves ikke at blive gemt. Hvis I beslutter at gemme jeres forberedelsesskemaer, er det lederens ansvar. Som udgangspunkt følger samtalen de temaer, som er beskrevet i skemaet.

Året, der gik

0. Opfølgning på sidste års aftaleskema

1. Hvad har været de primære arbejdsopgaver i årets løb?

2. Hvilke arbejdsopgaver er lykkedes særligt godt/mindre godt?

3. Hvad er de primære ting, gruppen har lært i løbet af året?

Året, der kommer

4. Hvad mener jeg vil være vigtige læringspunkter for gruppen i det kom-mende år?

5. Hvad er arbejdsopgaverne i det kommende år for gruppen?

6. Hvilke kompetencer er nødvendige for at kunne varetage de kommende arbejdsopgaver?

Man kan skabe et godt overblik over de nødvendige kompetencer ved at bruge et ”kompetencehjul”, som du kan se nedenfor.

Før samtalen har både lederen og medarbejderne udfyldt kompetencehjulet. Under samtalen er kompetencehjulet tænkt som en hjælp til at identificere og afklare even-tuelle forskelle i opfattelsen af det nødvendige kompetenceniveau. Det hjælper også til at afklare gruppens aktuelle kompetenceniveau.

Noter de nødvendige kompetencer i skemaet til venstre. Angiv i figuren til højre i hvor høj grad, den enkelte kompetence skal være udviklet for, at gruppen kan varetage sine kommende arbejdsopgaver på en skala fra 1=slet ikke vigtig til 5=afgørende i jobbet.

Angiv også i hvor høj grad, du vurderer, at gruppen i dag har den enkelte kompetence på en skala fra 1=besidder ikke kompetencen til 5=Besidder kompetencen i høj grad.

7. Hvilke kompetencer skal gruppen udvikle?

Generel trivsel i virksomheden

8. Hvordan fungerer samarbejdet i gruppen?
Hvad fungerer hhv. godt og skidt? Hvad kan blive bedre?

9. General feedback til nærmeste leder:
Hvad fungerer hhv. godt og skidt? Hvad kan blive bedre?

10. Generel feedback til virksomheden:
Hvad fungerer hhv. godt og skidt? Hvad kan blive bedre?