Hvad er GRUS?

En gruppeudviklingssamtale følger på mange måder de samme principper som ved en MUS. En tydelig forskel er selvfølgelig, at GRUS med fordel kan benyttes, hvor ar-bejdsgrupper såsom projektgrupper, netværksgrupper og teams arbejder sammen igennem længere tid. Gruppen mødes med lederen, så de sammen får mulighed for at få en årligt tilbagevendende dialog om gruppens nuværende og fremtidige arbejdsmæssige situation.
Målet er at udvikle både de konkrete arbejdsopgaver, gruppens og den enkelte med-arbejders glæde ved arbejdet og samarbejdet samt det overordnede mål med grup-pens arbejde. Det vil sige, at der her er en klar sammenhæng til strategisk kompetenceudvikling; både i forhold til en evaluering af det forgangne år og i forhold til det år, der kommer, som det også er beskrevet i kapitlet om ”Strategisk Kompetenceudvikling”.  
På samme måde som ved en MUS, så har GRUS også fokus på tre hovedelementer:

  • Året der gik - hvilke opgaver er løst, og hvilke resultater er nået.
  • Arbejdssituationen generelt - trivsel i virksomheden, herunder samarbejdet med kollegaer og nærmeste leder.
  • Året der kommer - hvilke opgaver skal løses i det kommende år, og hvad det kræver af kompetencer og udvikling.

GRUS munder ud i en aftale, der er baseret på en fælles vurdering af de behov, gruppen som helhed og den enkelte medarbejder har for ændringer, udvikling og uddannelse, og på mulighederne for at gruppen og arbejdspladsen kan indfri disse behov.
En GRUS erstatter ikke hverdagens almindelige og uformelle samtaler mellem medar-bejdere indbyrdes og mellem medarbejdere og leder.